กำหนดการ สอบคัดเลือกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ปี 57

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นสถาบันแห่งแรกของประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรด้านวิชาชีพเดินเรือ สังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557

12-13-2013 2-13-45 AM 4090

ระเบียบการ นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชาย-หญิง ปี 2557

ระเบียบการ นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชาย-หญิง ปี 2557

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ (ชาย / หญิง) และบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจประจำปีการศึกษา 2557 

– ม.6 ผู้หญิง
รับสมัคร ม.6 (หญิง) เข้าเป็น นรต.หญิง
รับสมัครนักเรียนหญิงสำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง

– ตำรวจหญิง 
รับสมัครชั้นประทวน (หญิง) เข้าเป็น นรต.หญิง
รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง ผู้สมัครต้องรับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
– ตำรวจชาย 
รับสมัครชั้นประทวน (ชาย) เข้าเป็น นรต.
รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ชาย) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้สมัครต้องรับราชการตำรวจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า

เปิดรับสมัคร 17 ธันวาคม 2556 ถึง 10 มกราคม 2557

ระเบียบการทั้งหมด  http://www.rpca-admission.com/

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๕๗

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๕๗

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ  ประจำปี ๒๕๕๗

กองดุริยางค์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ (ปวช.) ประจำปี ๒๕๕๗ รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า โดยมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในภาควิชาการไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

๒. อายุไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี และไม่เกิน ๑๘ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๒)

๓. เป็นชายโสด มีพื้นฐานความรู้ทางดนตรี ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องดนตรี โดยผ่านการทดสอบจากคณะอนุกรรมการทดสอบเครื่องดนตรีเบื้องต้น และรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบได้ มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี ดังนี้

๓.๑ Flute/Piccolo

๓.๒ Bb Clarinet

๓.๓ Alto Saxophone

๓.๔ Tenor Saxophone

๓.๕ Trumpet หน้า 1   หน้า 2

๓.๖ Trombone

๓.๗ Euphonium

๓.๘ Tuba

๓.๙ Percussion (Timpani   Snare drum  Xylophone)

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกติดต่อซื้อระเบียบการได้ที่ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ตั้งแต่ ๒๓ ธ.ค.๕๖ ในราคาชุดละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) หากต้องการให้ส่งทางไปรษณีย์ ให้ส่งที่อยู่โดยละเอียด พร้อมส่งเงินจำนวน ๑๓๐.- บาท (หนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) ทางธนาณัติ สั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์ปณฝ.ดอนเมือง ๑๐๒๑๑ ในนาม นาวาอากาศตรี      สุกฤษฏิ์  อัญบุตร ที่อยู่ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

Credit  http://www.rtafband.com/

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครนักเรียนนายสิบแผนที่ ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ หลักสูตร 2 ปี เรียนสำเร็จแล้วได้รับคุณวุฒิ ปวส. ( ประเภทวิชาช่าง -อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างสำรวจ ) รับรองว่ามีงานทำแน่นอน โดยจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพไทย และแต่งตั้งยศเป็นสิบตรี จ่าตรี และจ่าอากาศตรี

คุณสมบัติเบื้องต้น

  • เพศชาย  สัญชาติไทย  สถานภาพโสด
  • อายุ  17-20 ปี (เกิด พ.ศ.2537 – 2540)
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.20
  • มีสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

ระเบียบการ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557 (ฉบับแก้ไข)

ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557 (ฉบับแก้ไข)

12-13-2013 2-13-45 AM

รับตรงทั่วประเทศ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 57

รับตรงทั่วประเทศ โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 57

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 2,697 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2556-30  มกราคม 2557  

คณะ/สาขาที่เปิดรับ :

1. คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 150 คน

2. คณะวิทยาศาสตร์     จำนวน 390 คน

3. คณะเภสัชศาสตร์  จำนวน 20 คน

4. คณะศิลปศาสตร์       จำนวน 197 คน

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 400 คน

6. คณะนิติศาสตร์         จำนวน 300 คน

7. คณะรัฐศาสตร์          จำนวน 300 คน

8. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ จำนวน 60 คน

9. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (เฉพาะสาขาอนามัยชุมชนและอนามัยสิ่งแวดล้อม) จำนวน 100 คน

10. คณะบริหารศาสตร์ จำนวน 630 คน

11. หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 150 คน

คุณสมบัติทั่วไป : กำลังศึกษา ม.6  หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2556

เกณฑ์การคัดเลือก : ใช้ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (5 ภาคเรียน) , กลุ่มสาระ , ทดสอบความรู้เฉพาะสาขา และการสอบสัมภาษณ์

ยกเว้น สาขาเภสัชศาสตร์ ใช้คะแนนทดสอบ 7 วิชาสามัญ

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก

– รับสมัครผ่านระบบ internet ที่ www.entry.ubu.ac.th ระหว่าง 16 ธ.ค.2556 – 30 ม.ค. 2557

– ทุกคนที่สมัครและมีคุณสมบัติการสมัครผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำเฉพาะสาขาวิชา มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้เฉพาะสาขาวิชาและ/หรือสอบสัมภาษณ์

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้เฉพาะสาขาวิชาและ/หรือสอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

– ทดสอบความรู้เฉพาะสาขาวิชาและ/หรือสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2557

– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

ระเบียบการ