นายร้อย จปร.

สมัยการฝึกภาคสนามจะมีระยะเวลาประมาณ ๑๐ – ๑๒ สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ปลายเดือน มกราคม จนที่ ถึงปลายเดือน มีนาคม

สำหรับการฝึกภาคสนามในช่วงเดือน มกราคม ๒๕๔๕ ถึง มีนาคม ๒๕๔๕ ผ่านมานั้น นนร.ชั้นปีที่ ๑ ซึ่งเป็นรุ่นแรก

ที่ใช้หลักสูตร ๔ ปี นั้น จะทำการฝึกภาคสนามก่อน การศึกษาภาคปกติสำหรับ นนร.ชั้นปีที่ ๒ – ๕ ยังคงใช้ศึกษาตามหลักสูตร ๕ ปี

สำหรับการฝึกภาคสนาม ของ นนร. ทั้ง ๕ ชั้นปีที่ผ่านมามีดังนี้

นนร.ชั้นปีที่ ๑ FT 1101 การฝึกภาคสนาม ๑ ประกอบด้วย

สุขศาสตร์ทหาร ๑ สัปดาห์

การใช้อาวุธประจำกาย ๑ สัปดาห์

การติดต่อสื่อสารเบื้องต้น ๑ สัปดาห์

สงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ๑ สัปดาห์

นนร.ชั้นปีที่ ๒ MS 2102 การฝึกภาคสนาม ๒ ประกอบด้วย

การปฐมพยาบาลในสนาม ๒ วัน

วิชาสงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี ๑ สัปดาห์

วิชาทหารสื่อสาร ๑ สัปดาห์

วิชาทหารช่าง ๑ สัปดาห์

นนร.ชั้นปีที่ ๓ MS 3103 การฝึกภาคสนาม ๓ ประกอบด้วย

วิชาทหารม้า ๓ สัปดาห์

วิชาการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ ๑ สัปดาห์

วิชาทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ๑ สัปดาห์

วิชาทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ๓ สัปดาห์

นนร.ชั้นปีที่ ๔ MS 4104 การฝึกภาคสนาม ๔ ประกอบด้วย

การฝึกเตรียมความพร้อมเป็นผู้ฝึกทหารใหม่ ๑ สัปดาห์

การดูงานเหล่าสายวิทยาการ ๒ สัปดาห์

การฝึกปฏิบัติหน้าที่ ผบ.มว.ใน กรม ร. ๔ สัปดาห์

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s