ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๕๗

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๕๗

ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ  ประจำปี ๒๕๕๗

กองดุริยางค์ทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ (ปวช.) ประจำปี ๒๕๕๗ รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

๑. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า โดยมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในภาควิชาการไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

๒. อายุไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี และไม่เกิน ๑๘ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๙-๒๕๔๒)

๓. เป็นชายโสด มีพื้นฐานความรู้ทางดนตรี ภาคทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องดนตรี โดยผ่านการทดสอบจากคณะอนุกรรมการทดสอบเครื่องดนตรีเบื้องต้น และรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบได้ มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี ดังนี้

๓.๑ Flute/Piccolo

๓.๒ Bb Clarinet

๓.๓ Alto Saxophone

๓.๔ Tenor Saxophone

๓.๕ Trumpet หน้า 1   หน้า 2

๓.๖ Trombone

๓.๗ Euphonium

๓.๘ Tuba

๓.๙ Percussion (Timpani   Snare drum  Xylophone)

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดการรับสมัครและสอบคัดเลือกติดต่อซื้อระเบียบการได้ที่ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ตั้งแต่ ๒๓ ธ.ค.๕๖ ในราคาชุดละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) หากต้องการให้ส่งทางไปรษณีย์ ให้ส่งที่อยู่โดยละเอียด พร้อมส่งเงินจำนวน ๑๓๐.- บาท (หนึ่งร้อยสามสิบบาทถ้วน) ทางธนาณัติ สั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์ปณฝ.ดอนเมือง ๑๐๒๑๑ ในนาม นาวาอากาศตรี      สุกฤษฏิ์  อัญบุตร ที่อยู่ กองดุริยางค์ทหารอากาศ ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

Credit  http://www.rtafband.com/

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s